Evropski savet usaglasio stav o IPA III

20.03.2019

Evropska unija nastaviće da pruža pomoć kako bi pripremila partnere za buduće članstvo i podržala njihov proces pridruživanja, saopšteno je iz Evropskog saveta. Savet je usaglasio svoj stav o nacrtu Uredbe o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027.

Usaglašeni tekst ne pokriva finansijska i horizontalna pitanja, što će zavisiti od opšteg sporazuma o sledećem višegodišnjem finansijskom okviru. Predlog Evropske komisije predviđa opšti budžet za program od 14,5 milijardi evra u za period 2021-2027.

Pretpristupna pomoć pomaže korisnicima u usvajanju i sprovođenju ključnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi u skladu sa vrednostima EU i postepeno usklađivanje sa pravilima, standardima i politikama EU.

Tekst uredbe se fokusira na sledeće ključne elemente:

Fokus na osnovama – Partneri koji teže pridruživanju Uniji moraju se pridržavati nekih ključnih kriterijuma („Kriterijimu iz Kopenhagena“). Ovi kriterijimu se fokusiraju na vladavinu prava i temeljna prava, ekonomsko upravljanje i jačanje demokratskih institucija i javne uprave.

Veći učinak kroz povećanu koherentnost – Instrument će osigurati koherentnost i komplementarnost sa novim Instrumentom za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI). Takođe će povećati sinergiju sa unutrašnjim politikama EU u brojnim ključnim oblastima kao što su migracije, istraživanje i inovacije, okolina i klimatske aktivnosti, transport i energetska povezanost.

Ravnoteža između učinka i pravednog učešća i predvidljivosti pomoći – Dogovoreni tekst uspostavlja ravnotežu između promovisanja učinka i osiguravanja prave podele pomoći i predvidljivosti za korisnike. U isto vreme, tekst se odnosi i na mogućnost proporcionalnog smanjenja i preusmeravanja takve pomoći u slučajevima regresije ili stalnog nedostatka napretka korisnika. Takođe se podseća da bi se takva smanjenja mogla preokrenuti u slučajevima kada se nastavi napredak u reformama.

Ovaj sporazum otvara put Predsedništvu Saveta da započne pregovore sa sledećim Evropskim parlamentom.

Izvor: Delegacija EU u Srbiji